FJÄLLSTUGANS

Köregler

På Fjällstugan kan ni ställa ert barn i kö samma dag som barnet föds. Barnet måste vara 12 månader vid inskolningsstarten på förskolan samt vara minst 12 månader den 1 augusti för att kunna ansöka om augustiplats.

Platstilldelning sker utifrån anmälningsdatum. Undantag kan göras i enlighet med de principer som redovisas nedan under punkten "Vad säger skollagen?". Vi följer FSO (Fria Förskolors Samverkansorganisation) rekommendationer för köregler.

Som vårdnadshavare får ni alltid en bekräftelse på att er ansökan tagits emot. Ert barn står kvar i vår kö tills ni erbjuds plats eller meddelar att ni inte längre önskar stå kvar i vår kö. Väljer ni att tacka nej till erbjudande om plats med annat startdatum än ni önskat får ni stå kvar i kön med bibehållen kötid men väljer ni att tacka nej till plats med start enligt ert önskemål och ändå vill stå kvar i kön förlorar ni er kötid. På Fjällstugan tar vi inte ut några kö- eller administrativa avgifter.

Har ni redan ett barn på Fjällstugan?

Lämna in en skriftlig köanmälan via ansökningsformuläret på hemsidan/blankett för varje syskon. För syskonförtur om flera syskon är spekulanter på samma plats gäller i första hand turordning efter anmälningsdatum (tidigast barnets födelsedatum eller datum som familjen blev medlemmar i kooperativet om detta infaller senare). Syskonförtur gäller om syskonet ställs i kö medan ett minst ett barn fortfarande går på Fjällstugan. Den avbryts ej även om det mindre syskonet inte fått sin plats innan storasyskonet slutat.

Köadministration

Ansvarig för köadministration är rekryteringsansvarig förälder. Anmälan lämnas via formuläret på intresseanmälan. Där finns också en blankett som man kan skriva ut och skicka in eller lämna till förskolan om man föredrar det.

På Fjällstugan tar vi kontinuerligt emot barn under läsåret. De flesta barn slutar dock i samband med att de börjar skolan varför flest platserbjudande sker i samband med skolstart i augusti. Varje vår går vi igenom vår kö, och kontaktar er för att höra om ni är fortsatt intresserade av stå kvar i kön. Eftersom Fjällstugan inte är skyldig att garantera plats inom fyra månader kan det ibland bli längre kötid.

Öppet hus

Visning av Fjällstugan och öppet hus sker en gång varje vår. Då bjuds de in som redan har en plats i kön, men alla som är intresserade är naturligtvis välkomna. Tid för öppet hus anslås på vår hemsida.

Har du fler frågor och funderingar?

Kontakta oss via kontaktformuläret på vår hemsida eller via telefon till förskolan.

Vad säger skollagen?

Enligt skollagen ska fristående förskolor som erhåller bidrag från kommunen vara öppna för alla barn som ska erbjudas plats på förskola. (Skollag 2010:800 8 kap 3-7 §§ samt 18 §) Vissa undantag medges dock. (Prop 2009/10:165).

Skollagen reglerar även principerna för urval om inte alla kan beredas plats (SFS 2010:800 8 kap 19 §). Huvudprincipen för urval ska vara anmälningsdatum. Här vilar ansvaret på lägeskommunen i samband med ansökan om godkännande (SFS 2010:800 2 kap 5 § andra stycket). Det innebär att kommunen vid beslut om godkännande ska ha granskat hur urvalet ska ske. Det ger inte kommunen rätt att i efterhand ändra reglerna. Av förarbeten och praxis framgår att godtagbara grunder är syskonförtur, geografisk närhet och anmälningsdatum.

Däremot medges undantag från huvudprincipen, exempel på undantag som ansetts vara godtagbara av regeringen är syskonförtur, geografisk närhet och verksamhetens särskilda karaktär. Särskilda karaktär - i kommentarerna till skollagen exemplifieras detta som barn vars föräldrar är medlemmar i ett föräldrakooperativ eller barn till anställda hos ett visst företag.

Då huvudmannen har ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och läroplanen samt att barngruppen har en lämplig storlek och sammansättning medges ytterligare två undantag från huvudregeln. Dessa undantag är barnets ålder och barnets eget behov (SFS 2010:800 2 kap 8 § samt 8 kap 8 §). Beslut om intagning (urval) som inte följer huvudregeln ska alltid dokumenteras, en barnkonsekvensanalys bör göras och det ska finnas en beslutsmotivering med referens vilka undantag som gjorts. Vid tillsyn ska förskolan kunna visa på hur man följer huvudprincipen samt vilka undantag som gjorts (SFS 2010:800 26 kap 4 och 7 §§).

Vad är ett föräldrakooperativ?

Fjällstugan är en föräldrakooperativ förskola. Det betyder att när du väljer Fjällstugan blir du samtidigt medlem i den förening som driver förskolan. Vill du veta mera om föräldrakooperativ går det bra att kontakta vår branschorganisation Vi är anslutna till FSO (Fria Förskolors Samverkansorganisation) eller titta närmare på Lagen om ekonomiska föreningar (EFL).

Friluftsfrämjandet

Fjällstugan är vidare en mullecertifierad förskola och ansluten till Friluftsfrämjandet. Det innebär att du som medlem i föreningen också blir medlem i Friluftsfrämjandet.

Föräldrakooperativet Fjällstugan 
Följ oss på Facebook
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!